Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

3316 3672 500
Reposted frompiehus piehus viapauza pauza
6619 95fe 500
26.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viapauza pauza
1041 0a29 500
Reposted frompiehus piehus viaphilomath philomath
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— Michael Nast
Reposted fromBloodEve BloodEve viagoodperspective goodperspective

May 02 2018

4029 d106 500
Reposted fromSanthe Santhe viacytaty cytaty
(...)współczesny człowiek ma za co żyć, ale nie ma po co żyć - ma środki, ale nie ma sensu.
— Viktor E. Frankl
Reposted fromdygoty dygoty viazycienaspsuje zycienaspsuje
6943 0a63 500
Reposted frompiehus piehus vialovekillsslowly lovekillsslowly
2766 46ca 500
Reposted fromaggape aggape viakillthemwithsmile killthemwithsmile

April 27 2018

9556 26c1 500
Reposted frombudas budas viapauza pauza

Mam okropną tendencję do szukania schronień. 

— Jakub Żulczyk - Radio Armageddon
3410 4468 500
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
1276 bbae 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaphilomath philomath
1129 ba09
Reposted fromiamstrong iamstrong viaphilomath philomath
7059 6a42
Reposted from4777727772 4777727772 viaphilomath philomath

April 26 2018

9095 f5b7 500
Reposted fromruthieful ruthieful viapauza pauza
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Reposted fromewelina ewelina viaunmadebeds unmadebeds
0215 46df 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl